• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color

Serwis Informacyjny o Lesku

Dołącz do nas!

Praca w Lesku !!! PDF Drukuj Email
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w BFE Lesko. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Informacje j.n.

 

 

 

1-Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w wymiarze 3/5 etatu na okres 6 miesięcy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 26.01.2017 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa  - w wymiarze 3/5 etatu.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego w szczególności techniczne (budowlane, instalacyjne)
f) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w administracji samorządowej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę w tym ustawy Prawo budowlane  i rozporządzenia z nią związane, ustawy związane z ochroną środowiska, prawo wodne, ustawy k.p.a.
b) umiejętność obsługi komputera,
c) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
d) odporność na stres,
e) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Wydziału Architektury i Budownictwa dotyczącym Gmin Cisna, Olszanica w szczególności:
- sprawdzanie akt i przygotowywanie decyzji, pozwoleń na budowę,
- przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy oraz wykonywanie robót budowlanych,
- wykonywanie innych czynności określonych prawem, a przypisanych Wydziałowi Architektury i Budownictwa,
- prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. z poz. 902.)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 06.02.2017 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

 

2-Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w BFE Lesko:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017
1. Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko ogłasza nabór Kandydatów/tek do pracy na stanowisko: Specjalista/ka ds. finansów.
2. Liczba stanowisk: 1
3. Warunki pracy:
- Miejsce wykonywania pracy: Lesko.
-Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
-Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony od 01.03.2017r. do 31.01.2018r.
4. Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska pracy:
-zarządzanie finansami.
-bieżąca analiza finansowa.
-przygotowywanie wniosków o płatność pod kątem finansowym (SL 2014)
-opisywanie dokumentów finansowych.
-przygotowywanie dokumentów zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku.
-przygotowywanie i rozliczanie dokumentów związanych z udziałem osób w kursach/szkoleniach, stażach zawodowych i spotkaniach z pośrednikiem pracy
-sporządzanie umów i innych niezbędnych dokumentów, związanych z zatrudnianiem trenerów, doradców, wykładowców, itp.
5. Wymagania stawiane Kandydatom/tkom:
a) Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze na stanowisko:
-Posiadanie obywatelstwa polskiego.
-Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
-Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b) Wymagania niezbędne w zakresie kwalifikacji:
-Posiadanie wykształcenia wyższego.
-Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy przy projektach unijnych.
c) Wymagania dodatkowe (pożądane):
-Obsługa komputera na poziomie zaawansowanym (praca w środowisku Windows, pakiet MS Office, poczta elektroniczna).
-Znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
-Znajomość Ustawy o rachunkowości.
-Znajomość przepisów ZUS.
-Znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych.
-Prawo jazdy kat. B.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
-List motywacyjny i CV z danymi do kontaktu.
-Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
-Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
-Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
-Zgoda Kandydata/ki na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na potrzeby realizacji procesu naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm).”
-Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
-Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie min 2 letniego
doświadczenia w pracy przy projektach unijnych.
CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
-Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć (osobiście lub przesłać) w terminie do
dnia 14 lutego 2017 roku do godz. 15.30 (decyduje data otrzymania
dokumentów) na adres: Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. Mickiewicza 17,
38-600 Lesko z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista/ka ds.
finansów – 1/2017”.
-Osoba do kontaktu: Małgorzata Kot, tel. 13 469 6272, 605847337
8. Pozostałe informacje:
-Dokumenty doręczone po terminie lub niekompletne – nie będą rozpatrywane
-Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu
o naborze, poinformowani zostaną telefonicznie o miejscu i terminie
prowadzenia kolejnego etapu naboru – rozmowy.
- Po przeprowadzonym naborze, informacja o wyniku naboru zostanie
umieszczona na stronie www.bfe-lesko.pl.

 

 

 

Źródło : Starostwo Powiatowe Lesko

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Wydawca portalu lesko.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 

 

  REKLAMA:

 

REKLAMA:


Miejsce na twoją reklamę KONTAKT
» Wyślij komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Zaloguj się lub zarejestruj.
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Archiwalna Wypowiedź Starosty
Marek Pańko   
Agrobieszczady 2013r. Zapraszamy na nasz kanał < kliknij tutaj >

      

GRE Nieruchomości


Powierzchnia: 3737.0

Grunty - Lesko

Powierzchnia: 1532.0

Odwiedziło nas


Wyszukiwarka Pracy

Szukaj ofert pracy
praca.gratka.pl